Ketenzorg, zorgcoördinatie en casemanagement zijn containerbegrippen. De afgelopen twintig jaar worden ze in de gezondheidszorg en de sector Zorg en Welzijn veel gebruikt voor grofweg: het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, hulp en diensten voor de cliënt of het cliëntsysteem.
Hieronder vindt u aantal veel gestelde vragen over begrippen die in de wereld van Zorg en Welzijn gehanteerd worden.

Vragen?

Staat uw vraag er niet bij?
Neem gerust contact met me op!

ZorgJargon

 • Wat is 'Ketenzorg'?

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (1998) omschrijft ketenzorg als ‘een samenhangend geheel van doelgerichte en planmatige activiteiten, gericht op een specifieke patiëntencategorie, in de tijd gefaseerd.‘
  In de praktijk betekent dit dat organisaties en instellingen die zorg, hulp en diensten verlenen aan hetzelfde cliëntsysteem, hun activiteiten zodanig op elkaar afstemmen dat voor het cliëntsysteem een eenduidig, samenhangend en continue hulpaanbod gerealiseerd wordt.
 • Wat betekent 'Zorgcoördinatie'?

  Zorgcoördinatie is het ‘op uitvoerend niveau samenstellen en in stand houden van een op de individuele hulpvrager toegesneden pakket van verschillende soorten zorg, hulp en diensten’ (Willems, 1990).
  Hiertoe maken hulpverleners van de betrokken instellingen en organisaties afspraken over onderlinge taakverdeling. De afspraken op organisatieniveau betreffen de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het leveren van een gezamenlijk hulpaanbod.
 • Wat is 'Casemanagement'?

  Casemanagement is het ondersteunen van (groepen) cliënten in het dagelijks leven en ervoor zorgen dat ze toegang krijgen tot de diensten en voorzieningen waaraan zij behoefte hebben. (Hoeyberghs & De Hert 1993) De term is nauw verbonden met de sociale psychiatrie. Casemanagers richten zich met name op cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn, zoals asielzoekers, mensen met autisme, chronisch psychiatrisch patiënten en gezinnen met complexe problematiek met een psychiatrische component. Omdat casemanagers ‘de cliënt centraal’ stellen en ‘zorg op maat’ leveren zijn veel cliënten in staat om zelfstandig te wonen of langer in de thuissituatie te verblijven. Bureau Jeugdzorg kreeg van de overheid de taak ‘casemanagement’ toegewezen. In het wettelijk kader bestaat deze regievorm uit het ondersteunen van de cliënt bij het verzilveren van de zorgaanspraak en het op enige afstand volgen van het zorgproces door tussentijdse evaluaties met betrokken zorgaanbieders, totdat afsluiting van zorg mogelijk is.
 • Wat wil dat zeggen, 'Samenhang in de zorg'?

  Dat betekent dat het totale pakket aan zorg, hulp en diensten een mooi geheel vormt. Dat er geen gaten in vallen en er ook geen overlap is.
 • Wat betekent 'Continuïteit in de zorg'?

  Dit betekent dat de verschillende soorten zorg, hulp en diensten naadloos op elkaar aansluiten.